Kluczbork, 02.10.2017r.

 

 

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH CYKLU SZKOLEŃ SZKOŁA ANIMATORÓW KULTURALNYCH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Szkoła Animatorów Kulturalnych obejmować będzie 3 szkolenia. Każde szkolenie będzie dwudniowe (łącznie 16 godzin). Szkolenie powinno zostać zrealizowane głównie w formie warsztatów. Ewentualne wykłady nie powinny przekraczać ¼ czasu przeznaczonego na szkolenie.

W ramach każdego szkolenia zakłada się zaangażowanie po 2 ekspertów – w każdym szkoleniu przewiduje się udział 20 osób, które zostaną podzielone na 2 grupy warsztatowe. Program szkolenia będzie realizowany równocześnie przez 2 ekspertów.

Organizatorzy nie zapewniają dojazdu, noclegów ani wyżywienia dla ekspertów prowadzących warsztaty.

Do ekspertów prowadzących szkolenia należeć będzie w szczególności:

 1. Opracowanie programu szkolenia, który musi uzyskać akceptację organizatorów szkolenia,
 2. Opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz ich wydruk dla wszystkich uczestników (wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do materiału)
 3. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z zaakceptowanym przez zleceniodawcę programem,
 4. Opracowanie wniosków po zakończeniu szkolenia.
 5. Prowadzenie dokumentacji zdjęciowej z prowadzonych szkoleń i przekazywanie jej w wersji elektronicznej w poniedziałek następujący po każdym szkoleniu.

Zastrzega się możliwość zmiany terminu i lokalizacji szkoleń, z zachowaniem terenu funkcjonowania Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy. Ewentualny nowy termin szkolenia zostanie wybrany po konsultacji z wybranymi ekspertami.

WARUNKI ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z założonym trybem realizacji szkoleń (podział uczestników warsztatów na 2 grupy i realizacja programu przez 2 ekspertów jednocześnie) oraz celem zachowania spójności merytorycznej każdego z cykli szkoleń ofertę można złożyć wyłącznie na CAŁY CYKL SZKOLENIOWY Szkoła Animatorów – łącznie na 3 tematy szkoleniowe. Ofertę może zatem złożyć w szczególności:

 • dwóch ekspertów łącznie, którzy zrealizują cały cykl szkoleniowy – 3 tematy szkoleniowe
 • podmiot / instytucja, który zapewni w danym cyklu szkoleniowym podczas każdego z 3 szkoleń po 2 ekspertów oraz – w przypadku angażowania różnych ekspertów (więcej niż 2 tych samych w całym cyklu szkoleniowym) zapewni spójność merytoryczną cyklu szkoleniowego.

Warunki formalne stawiane każdemu z ekspertów dotyczące wiedzy i doświadczenia:

 1. posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia szkolenia w danym zakresie tematycznym (m.in. wykształcenie i/lub ukończone szkoły trenerskie i/lub kursy i/lub szkolenia i/lub zdobyte certyfikaty) – opis wymaganych kwalifikacji powinien znaleźć odzwierciedlenie w CV eksperta dołączonym do oferty,
 2. posiadanie doświadczenia – przeprowadzenie w ostatnich 4 latach minimum 5 szkoleń z zakresu tematycznego danego szkolenia – opis wymaganego doświadczenia powinien znaleźć odzwierciedlenie w CV eksperta dołączonym do oferty.

W przypadku, gdy tylko jeden z ekspertów będzie spełniał powyższy warunek, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z niniejszym zapytaniem.

Oferty można składać do dnia 11 października 2017 r. do godz. 12:00 na adres biuro@dolinastobrawy.pl

Do oferty należy dołączyć CV ekspertów.

Załącznik do oferty w postaci CV nie podlega uzupełnieniu. Brak dołączonego CV do oferty stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

KRYTERIUM OCENY OFERT

Do oceny zostaną przyjęte oferty spełniające warunki formalne dotyczące wiedzy i doświadczenia ekspertów (ocena na podstawie załączonych do oferty CV ekspertów).

Kryterium oceny ofert stanowi cena 100%.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE CYKLU: SZKOŁA ANIMATORÓW

Planowana tematyka i harmonogram szkoleń w ramach cyklu Szkoła Animatorów:

 

Lp. Nazwa szkolenia Minimalny obligatoryjny zakres tematyczny Czas trwania Termin Miejsce
1 Animator kulturalny w  środowisku lokalnym podstawy prawne organizowania się społeczności lokalnych, zakładanie organizacji pozarządowych, jak pozyskać środki na działania, jak zgodnie z prawem zorganizować wydarzenie (np. festyn, etc), współpraca z otoczeniem 16 godzin 4-5 listopada  

Lasowice Wielkie

2 Animator pełen pomysłów pedagogika zabawy, gry i zabawy integrujące

dobre praktyki w zakresie aktywizacji / organizacji społeczności np. dzień ulicy, dzień sąsiada

16 godzin 18-19 listopada  

Lasowice Wielkie

3 Animator w działaniu umiejętności miękkie, jak się komunikować, techniki pracy z grupami, jakie narzędzia wykorzystywać do pracy z grupą, energizery 16 godzin 2-3 grudnia  

Lasowice Wielkie

 

Zadanie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Kluczbork, 16.10.2017r.

W ramach powyższego zapytania, na podany adres mailowy wpłynęła jedna oferta.

Realizatorem Szkoły Animatorów Kulturalnych będzie Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.


Kluczbork, 05.04.2017

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH CYKLU SZKOLEŃ SZKOŁA ANIMATORÓW WIEJSKICH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Szkoła Animatorów Wiejskich obejmować będzie 3 szkolenia. Każde szkolenie będzie dwudniowe (łącznie 16 godzin). Szkolenie powinno zostać zrealizowane głównie w formie warsztatów. Ewentualne wykłady nie powinny przekraczać ¼ czasu przeznaczonego na szkolenie.

W ramach każdego szkolenia zakłada się zaangażowanie po 2 ekspertów – w każdym szkoleniu przewiduje się udział 20 osób, które zostaną podzielone na 2 grupy warsztatowe. Program szkolenia będzie realizowany równocześnie przez 2 ekspertów.

Organizatorzy nie zapewniają dojazdu, noclegów ani wyżywienia dla ekspertów prowadzących warsztaty.

Do ekspertów prowadzących szkolenia należeć będzie w szczególności:

 1. Opracowanie programu szkolenia, który musi uzyskać akceptację organizatorów szkolenia,
 2. Opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz ich wydruk dla wszystkich uczestników (wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do materiału)
 3. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z zaakceptowanym przez zleceniodawcę programem,
 4. Opracowanie wniosków po zakończeniu szkolenia.

Zastrzega się możliwość zmiany terminu i lokalizacji szkoleń, z zachowaniem terenu funkcjonowania Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy. Ewentualny nowy termin szkolenia zostanie wybrany po konsultacji z wybranymi ekspertami.

WARUNKI ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z założonym trybem realizacji szkoleń (podział uczestników warsztatów na 2 grupy i realizacja programu przez 2 ekspertów jednocześnie) oraz celem zachowania spójności merytorycznej każdego z cykli szkoleń ofertę można złożyć wyłącznie na CAŁY CYKL SZKOLENIOWY Szkoła Animatorów – łącznie na 3 tematy szkoleniowe. Ofertę może zatem złożyć w szczególności:

 • dwóch ekspertów łącznie, którzy zrealizują cały cykl szkoleniowy – 3 tematy szkoleniowe
 • podmiot / instytucja, który zapewni w danym cyklu szkoleniowym podczas każdego z 3 szkoleń po 2 ekspertów oraz – w przypadku angażowania różnych ekspertów (więcej niż 2 tych samych w całym cyklu szkoleniowym) zapewni spójność merytoryczną cyklu szkoleniowego.

Warunki formalne stawiane każdemu z ekspertów dotyczące wiedzy i doświadczenia:

 1. posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia szkolenia w danym zakresie tematycznym (m.in. wykształcenie i/lub ukończone szkoły trenerskie i/lub kursy i/lub szkolenia i/lub zdobyte certyfikaty) – opis wymaganych kwalifikacji powinien znaleźć odzwierciedlenie w CV eksperta dołączonym do oferty,
 2. posiadanie doświadczenia – przeprowadzenie w ostatnich 4 latach minimum 5 szkoleń z zakresu tematycznego danego szkolenia – opis wymaganego doświadczenia powinien znaleźć odzwierciedlenie w CV eksperta dołączonym do oferty.

W przypadku, gdy tylko jeden z ekspertów będzie spełniał powyższy warunek, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z niniejszym zapytaniem.

Oferty można składać do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00 na adres biuro@dolinastobrawy.pl

Do oferty należy dołączyć CV ekspertów.

Załącznik do oferty w postaci CV nie podlega uzupełnieniu. Brak dołączonego CV do oferty stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

KRYTERIUM OCENY OFERT

Do oceny zostaną przyjęte oferty spełniające warunki formalne dotyczące wiedzy i doświadczenia ekspertów (ocena na podstawie załączonych do oferty CV ekspertów).

Kryterium oceny ofert stanowi cena 100%.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE CYKLU: SZKOŁA ANIMATORÓW

Planowana tematyka i harmonogram szkoleń w ramach cyklu Szkoła Animatorów:

 

Lp. Nazwa szkolenia Minimalny obligatoryjny zakres tematyczny Czas trwania Termin Miejsce
1 Rola animatora w środowisku lokalnym Animacja jako metoda aktywizacji środowiska lokalnego

Funkcja animatora i etapy jego pracy

Warunki zaangażowania społecznego i sposoby włączania społeczności lokalnej do współpracy

Studium przypadków – dobre praktyki

16 godzin między 05.05 a 30.06 2017 Teren LGD Dolina Stobrawy
2 Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej Metody i techniki diagnozowania środowiska lokalnego

Mapa zasobów i potrzeb

Narzędzia służące komunikacji ze społecznością lokalną

16 godzin między 05.05 a 30.06 2017 Teren LGD Dolina Stobrawy
3 Planowanie projektu animacyjnego Budowanie zespołu projektowego

Zasady skutecznego planowania

Metody generowania różnorodnych pomysłów

Cykl życia projektu

Monitoring i ewaluacja

Źródła finansowania projektów

16 godzin między 05.05 a 30.06 2017 Teren LGD Dolina Stobrawy

 

Zadanie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Kluczbork, 19.04.2017r.

W ramach powyższego zapytania, na podany adres mailowy wpłynęła jedna oferta.

Realizatorem Szkoły Animatorów Wiejskich będzie konsorcjum osób prywatnych – p. Alicja Gawinek i p. Tomasz Kosmala.

 


Kluczbork, 05.04.2017

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WIZYTY STUDYJNEJ WE WSIACH TEMATYCZNYCH 19-21 maja 2017 r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Zakres wizyty studyjnej dla 30 przedstawicieli LGD Dolina Stobrawy:

A) Wizyta studyjna w 4 wsiach tematycznych we wschodniej części Borów Dolnośląskich o profilu związanym z:
– rolnictwem

– przyrodą

– tradycją kolejarską

– tradycją rycerską

Zakres wizyty w każdej miejscowości:

– udział uczestników w  ofercie pobytowej skierowanej do grup szkolnych (min 3 godziny),

–  spotkanie z przedstawicielami organizacji prowadzącej wieś tematyczną

– prezentacja organizacji dot. swojej działalności i drogi dojścia do sukcesu

– prezentacja wizerunku wsi tematycznej

– prezentacja lokalnych produktów/pamiątek z miejscowości tematycznej

B) Prezentacja metodyczna

–  dot. zakładania wiosek tematycznych wraz z przykładami z Polski

– prezentację nowoczesnych narzędzi wykorzystania zasobów miejscowości w turystyce grupowej i indywidualnej (prezentacja wraz  zajęciami praktycznymi) dot. geocachingu i questingu

– materiały szkoleniowe dla uczestników

– wypracowanie możliwości rozwoju wsi tematycznych uczestników wyjazdu – warsztat roboczy

– opiekę merytoryczną doświadczonego eksperta od wiosek tematycznych podczas wizyty studyjnej

C) Zapewnienie noclegu i wyżywienia

– zapewnienie noclegu w hotelu o podwyższonym standardzie z wi-fi, salą rekreacyjną,
w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami

– zapewnienie poczęstunku (3 obiady dwudaniowe, 2 kolacje w tym jedna uroczysta z muzyką, 2 śniadania, 3 przerwy kawowe)

 

Oferty można składać do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00 na adres biuro@dolinastobrawy.pl

Do oferty należy dołączyć CV eksperta przeprowadzającego prezentację metodyczną.

Do oceny zostaną przyjęte oferty spełniające warunki formalne dotyczące wiedzy i doświadczenia eksperta (ocena na podstawie załączonych do oferty CV ekspertów).

Kryterium oceny ofert stanowi cena 100%.

Zadanie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Kluczbork, 19.04.2017r.

W ramach powyższego zapytania, na podany adres mailowy wpłynęła jedna oferta.

Realizatorem wizyty studyjnej we wsiach tematycznych 19-21 maja 2017 r. będzie Fundacja CALAMITA.

 


Kluczbork, 05.04.2017

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH

Zamawiający

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Stobrawy”
ul. Rynek 1
46-200 Kluczbork
Przedmiot zamówienia  

Torby papierowe, ołówki, kubki, torby bawełniane

Termin składania ofert  

14.04.2017 r.

Forma składania ofert  

Na adres email: biuro@dolinastobrawy.pl

Termin realizacji zamówienia  

Maksymalnie do grudnia 2017r.

Kryteria wyboru oferty  

Kryterium ceny. Cena powinna uwzględniać dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Rozstrzygnięcie postępowania  

Wybór oferty zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej

Informacje szczegółowe  

torby papierowe – torby papierowe z jednokolorowym, jednostronnym nadrukiem (szary papier), wzmocnione dno, wym. 240x110x 310 mm,1000 szt.

ołówki z jednokolorowym nadrukiem, zatemperowane, drewniane, bez gumki, 1000 szt.

białe kubki z kolorowym wnętrzem,
z jednostronnym nadrukiem, wysokość 91 mm, poj. 230 ml, średnica 77 mm zwężający się ku dołowi. Poprosimy o wycenę 500 szt i 1000 szt.

torby bawełniane ciemne kolory z jednokolorowym, jednostronnym nadrukiem, krótkie uszy, 250g. wym. 300 x 400 mm, Poprosimy o wycenę 500 szt i 1000 szt.

.

 

Zadanie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Kluczbork, 02.05.2017

W ramach powyższego zapytania, na podany adres mailowy wpłynęło pięć ofert.

Realizatorem wykonania gadżetów promocyjnych będzie Girit Group.


Kluczbork, 05.04.2017

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA OFERT NA WYKONANIE KOLOROWANKI

Zamawiający

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Stobrawy”
ul. Rynek 1
46-200 Kluczbork
Przedmiot zamówienia  

Kolorowanka

Termin składania ofert  

14.04.2017 r.

Forma składania ofert  

Na adres email: biuro@dolinastobrawy.pl

Termin realizacji zamówienia  

Maksymalnie do grudnia 2017r.

Kryteria wyboru oferty  

Kryterium ceny. Cena powinna uwzględniać dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby  Zamawiającego.

Rozstrzygnięcie postępowania  

Wybór oferty zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej

Informacje szczegółowe  

Kolorowanka –  Format A4, ilość str. okładki – 4 –  zadruk w pełnym kolorze offset 250g, ilość str. środek – 24 – zadruk dwustronny w pełnym kolorze offset 120g
uszlachetnienie okładki jednostronnie – folia mat , oprawa zeszytowa – zszywka zwykła x 2  Nakład: 1000 egz.

 

Zadanie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Kluczbork, 02.05.2017

W ramach powyższego zapytania, na podany adres mailowy wpłynęło dziewiętnaście ofert.

Realizatorem wykonania kolorowanki będzie Drukarnia Awi-Graf.