Wzory dokumentów dotyczące działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020.

I Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy

Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_-przedsiebiorstwa

Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_-a

IW-1_-19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

Informacje-pomocnicze-do-biznes-planu_3z

Biznes-Plan-BP_inne_3z- tabele pomocnicze

Biznes-Plan-BP_inkubator_3z

Biznes-Plan-BP_I_Inkubator_3z

Biznes-Plan-BP_I_3z

2-Formularz-wniosku_WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

1-Formularz-wniosku-o-przyznanie-pomocy_WoPP_19.2_I_3z (1)

Umowa przyznania pomocy

umowa_-7z_dla-19.2_z-wyłączeniem-projektów-grantowych-oraz-podejmowania-dz.-gosp.

Załącznik-nr-1-1 do umowy

Załącznik-nr-2 do umowy

Załącznik-nr-3 do umowy

Załącznik-nr-3a do umowy

Załącznik-nr-5 do umowy

Wniosek o płatność

Dodatkowe arkusze dla podm. współwnioskujących (WoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn_)

Dodatkowe arkusze dla podm. współwnioskujących- wersja edytowalna (WoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn_20190530)

Informacja-monitorujaca-z-realizacji-biznesplanu_Informacja-po-realizacji-operacji-.xlsx (1)

Informacja-pomocnicza-przy-wypełnianiu-formularza-IPRB_IPRO

Instr.-pomocnicza-przy-wypełnianiu-Spr. z real. biznesplanu

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (IWoP_19-2_I_W_4z_)

Wniosek o płatność (WoP_19.2_I_W_4z_)

WoP_19_2_IW_4z_20190530_a2019-07-19

Zał.-nr-3-Spr.-z-realizacji-Biznesplanu

 

II Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy

Biznes-Plan-BP P 3z

2.-Biznes-Plan-BP_premie_3z_tabele-finansowe pomocnicze

Informacje pomocnicze do Biznes Planu 3z

Instrukcja wypełniania wniosku

Wniosek o przyznanie pomocy 3z

pomoc_publiczna_new

Umowa przyznania pomocy

Formularz zmiany umowy o przyznanie pomocy (Aneks do umowy 5z)

Uaktualniona Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu Informacji po realizacji operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy (5z)

Zał. 1 do umowy- Bizensplan (5z)

Zał. 2 do umowy-Wykaz diałek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale zw. z nieruchomością

Zał. 3 do umowy – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu Informacja po realizacji operacji (5z)

Zał. 4 do umowy – Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (5z)

Zał. 5 do umowy – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (5z)

Zał. 6 do umowy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (5z)

Wniosek o płatność

Instrukcja Wypełniania wniosku o płatność_19-2_P_4z_a2019-07-19

Informacja-monitorujaca-z-realizacji-biznesplanu_Informacja-po-realizacji-operacji-1-1.xlsx-1 (2)

Informacja-IPRB_IPRO_06_06_2018

Instr.-pomocnicza-przy-wypełnianiu-Spr.-do-WoP

Wniosek o płatność – wersja edytowalna (WoP_19_2_P_4z_20190530_)

Wniosek o płatność (WoP_19-2_P_4z_a)

Wyjaśnienie-do-WOP-z4

Wykaz faktur – Zalacznik_2_WF_a2019-07-19

Zał.-nr-3-Spr.-z-real.-Biznesplanu-do-WoP (1)

 

III Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Wniosek o przyznanie pomocy

instrukcja-wypelniania-wniosku

wniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-edytowalna

wniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-pdf

Umowa przyznania pomocy

umowa

wykaz-dzialek-ewidencyjnych

zestawienie-rzeczowo-finansowe

Wniosek o płatność

instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc

wniosek-o-platnosc-wersja-edytowalna

wniosek-o-platnosc-wersja-pdf