Ogłoszenie o konkursie z dnia 11.09.2017r. – projekt grantowy pod nazwą „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności”

Ogłoszenie o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”projektu grantowego pod nazwą „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności”.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

I. Zakres tematyczny konkursu i zadania, na realizację których może zostać przyznany grant i termin ich realizacji:

Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie realizacja operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych realizując poniższe cele LSR:

Cel ogólny: Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku, 
Cel szczegółowy  2.2. Wzmocnienie aktywności  wspólnotowej

Przedsięwzięcie: 2.2.2 Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności.

Granty mogą zostać przyznane na realizację następujących zadań:

 1. zajęcia dotyczące dziedzictwa przyrodniczego,
 2. zajęcia dotyczące dziedzictwa kulturowego,
 3. zajęcia dotyczące dziedzictwa historycznego,
 4. zajęcia rekreacyjne.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na realizację tych zadań mogą wziąć udział w niniejszym konkursie.Wnioski dotyczące zadań, które nie mieszczą się w tym zakresie tematycznym, nie zostaną wybrane do realizacji.

Realizacja zadań powinna rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu zawarcia przez grantobiorcę z LGD umowy o przyznanie grantu i zakończyć się nie później niż 31.10.2018r.

II. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki.

Realizacja zadania powinna wpływać na osiągnięcie następujących celów i wskaźników.

Cele:

Cel ogólny: Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku, Cel szczegółowy 2.2. Wzmocnienie aktywności  wspólnotowej

Przedsięwzięcie: 2.2.2 Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności.

Wskaźniki:

Liczba osób biorących udział w zajęciach dla lokalnej społeczności finansowanych z projektu grantowego (300)

Liczba zajęć przeprowadzonych dla lokalnej społeczności finansowanych z projektu grantowego (20)

III. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem grantu w ramach niniejszego konkursu powinny złożyć wniosek o przyznanie grantu osobiście (wniosek nie może zostać przesłany pocztą ani kurierem) w terminie od dnia 25.09.2017r. o godz. 8:00 do dnia 13.10.2017r. do godz. 15:00. Wnioski o przyznanie grantu przyjmowane będą w tym okresie wyłącznie w dniach roboczych, w godzinach: pn. 8:00-16:00, wt-piątek 7:00-15:00. Miejscem składania wniosków jest biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Rynek 1, (pok. nr 6),  46-200 Kluczbork.

Wnioski, które nie zostaną złożone we wskazanym wyżej terminie lub miejscu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

IV. Forma udzielenia grantów

Grant jest to dofinansowanie do kosztów realizacji przez grantobiorcę zadania, wykonywanego na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej między LGD
a grantobiorcą. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji. Grantobiorca zobowiązany jest zadeklarować wysokość kosztów, które zostaną poniesione w związku z realizacją zadania, wskazać koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne zadania oraz obliczyć kwotę grantu, o który się ubiega. W przypadku przyznania grantu, Grantobiorca zobowiązany jest udokumentować wszystkie koszty poniesione w ramach realizacji zadania. Na ich podstawie zostanie ustalona kwota ostatecznie należnego Grantobiorcy grantu.

V. Minimalna i maksymalna wartość jednego zadania realizowanego przez grantobiorcę, maksymalna i minimalna wartość jednego grantu oraz maksymalny procent dofinansowania do zadania.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które chcą zrealizować zadanie o podanej w pkt I tematyce, których wartość wynosi nie mniej niż 5 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł.

Na realizację zadania może zostać przyznany grant o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł i nie większej niż 15 000 zł. Kwota przyznanego grantu nie może być wyższa niż 100 procent wszystkich kosztów kwalifikowalnych i należycie udokumentowanych przez grantobiorcę.

VI. Limit środków przeznaczonych do podziału miedzy grantobiorców.

W ramach konkursu przyznane zostaną granty, których łączna suma wynosi 300 000 zł.

Maksymalna wartość grantów, jaka w ramach konkursu może zostać przyznana jednostkom sektora finansów publicznych wynosi 60 000 zł (tj. 20% procent limitu środków).

VII. Opis postępowania w sprawie przyznania grantu oraz najważniejsze warunki przyznania grantu:

Wnioskodawca otrzymuje grant na realizację opisanego we wniosku o przyznanie grantu zadania, jeżeli;

 1. jego wniosek zostanie wybrany w konkursie przez LGD, oraz
 2. Zarząd Województwa Opolskiego, dokonujący weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego, w tym prawidłowości przeprowadzenia konkursu przez LGD, nie zakwestionuje tego wyboru w całości lub takiej części, która uniemożliwia przyznanie grantu na realizację konkretnego zadania.

Ad. 1.W wyniku dokonanej przez Radę LGD oceny, zostanie sporządzona lista wniosków, na której zostaną zamieszczone wszystkie zadania objęte wnioskami złożonymi w konkursie, uszeregowane zgodnie z liczbą przyznanych punktów, od zadania z największą do zadania z najmniejsza liczbą punktów. Grant zostanie przyznany wyłącznie tym grantobiorcom, którzy uzyskają minimalna liczbę punktów określoną poniżej a ich wnioski będą mieściły się w limicie środków, o którym mowa w pkt V. Od oceny Rady przysługuje odwołanie. Termin, formę i procedurę składania odwołania określa dokument Procedury realizacji projektów grantowych, dostępny pod następującym adresem http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/

Ad. 2. Po przeprowadzonym konkursie i rozpatrzeniu odwołań, LGD przygotuje wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego, w którym zostanie przewidziane przyznanie grantów na realizację zadań wybranych przez Radę LGD. Zarząd Województwa Opolskiego przeprowadzi weryfikację tego wniosku oraz oceni, czy konkurs na wybór zadań został przeprowadzony przez LGD prawidłowo. Po zakończeniu weryfikacji zawrze z LGD umowę o przyznanie pomocy na realizację tego projektu albo odmówi zawarcia takiej umowy. W przypadku zawarcia umowy o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego jej zakres będzie decydował, które z zadań wybranych uprzednio przez LGD mają zapewnione dofinansowanie w formie grantu, ponieważ może zdarzyć się, że zadanie wybrane przez Radę, na skutek weryfikacji dokonanej przez Zarząd Województwa, nie może otrzymać grantu.

Z wnioskodawcami, których zadania przejdą pomyślnie oba opisane wyżej etapy LGD zawrze umowę o powierzenie grantu

Najważniejsze szczegółowe warunki przyznania grantu:

 1. Osobiste złożenie wniosku o przyznanie grantu w miejscu i terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu;
 2. Wskazanie we wniosku o przyznanie grantu zadania, które mieści się w zakresie tematycznym konkursu;
 3. Dołączenie do wniosku dokumentów umożliwiających dokonanie oceny zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu z punktu widzenia spełnienia warunków udzielenia grantu oraz zgodności zadania z kryteriami oceny;
 4. Uzyskanie, w ramach oceny zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu, co najmniej 18 punktówuznanie że zadanie jest zgodne z LSR i mieści się w zakresie tematycznym konkursu,
 5. Uzyskanie,w ramach oceny zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu,takiej liczby punktów, dzięki której wniosek zostanie umieszczony na liście ocenionych zadań na miejscu, które mieści się w limicie środków przeznaczonych do podziału między grantobiorców. W przypadku wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, zadania, które mają realizować te jednostki nie mogą opiewać w sumie na więcej niż 20% wartości projektu grantowego. Dlatego wnioski tych jednostek zostaną wybrane do realizacji, jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny zostaną umieszczone na liście ocenionych zadań na miejscu, które mieści się w limicie środków przeznaczonych do podziału między wszystkich grantobiorców i jednocześnie mieści się w limicie dla jednostek sektora finansów publicznych. Wnioski tych jednostek, które nie mieszczą się w limicie dla sektora finansów publicznych, nie zostaną wybrane do realizacji
 6. Stawienie się przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy o powierzenie grantu oraz przedłożenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantu, w tym zapewnienie zabezpieczenia należytej realizacji umowy o powierzenie grantu.
 7. Nieznajdowanie się na liście osób wykluczonych z otrzymania dofinansowania
  (art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności);
 8. Nieprowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Szczegółowych informacji dotyczących wszystkich warunków, jakie spełnić musi osoba zainteresowana przyznaniem grantu udziela Biuro LGD: Rynek 1, (pok. nr 6),  46-200 Kluczbork, w  godz.: pn. 8:00-16:00, wt-piątek 7:00-15:00

VIII. Obowiązujące w ramach konkursu kryteria oceny a oceny zadań wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem zawarcia umowy o powierzeniu grantu)

Zadanie objęte wnioskiem złożonym w ramach konkursu zostanie poddane ocenie z punktu widzenia jego zgodności z kryteriami wyboru.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego konkursu:

 1. Wkład w postaci pracy własnej lub usług świadczonych nieodpłatnie  – max. 3 pkt.
 2. Innowacyjność projektu –  max. 4 pkt
 3. Zasięg oddziaływania projektu (dotyczy projektu grantowego na organizację zajęć w świetlicy) –  max. 4 pkt
 4. Stopień wykorzystania lokalnych zasobów w projekcie – max. 6 pkt
 5. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu – max. 4 pkt
 6. Integracja międzypokoleniowa – max. 2 pkt
 7. Intensywność wsparcia – max. 2 pkt
 8. Powiązanie projektu z innymi projektami lub jego realizacja w partnerstwie z innymi podmiotami  – max. 2  pkt
 9. Doradztwo – max. 4 pkt

Zadanie objęte wnioskiem o przyznanie grantu zostanie wybrane do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 18 punktów.

Szczegółowy opis kryteriów został umieszczony w tym miejscu http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/ .

IX. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków realizacji zadania i spełniania kryteriów wyboru.

Wymagane dokumenty: Komplet dokumentów, wpiętych do skoroszytu lub segregatora (prosimy nie zszywać kartek), w tym:

Oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (wersja edytowalna lub PDF),

1-sza kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (wersja edytowalna lub PDF), (która pozostanie w dokumentacji LGD),

2-ga kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie grantu na realizację zadania powinien wraz z wnioskiem o przyznanie grantu złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez wnioskodawcę warunków realizacji zadania oraz kryteriów wyboru:

W przypadku kryterium nr 9. Powiązanie projektu z innymi projektami lub jego realizacja w partnerstwie z innymi podmiotami, do wniosku należy załączyć list intencyjny lub umowę partnerską.

X. Informacja o miejscu udostępnienia niezbędnych dokumentów związanych z konkursem:

Dokumenty dotyczące warunków ubiegania się o przyznanie grantu, w tym: LSR, Procedura realizacji projektów grantowych, wzór wniosku o przyznanie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu wzór wniosku w sprawie rozliczenia grantu, wzór sprawozdania z realizacji zadania,dostępne są pod adresem http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/ oraz w Biurze LGD.

XI. Informacja o zasadach i trybie składania odwołania od dokonanej przez Radę LGD oceny grantobiorcy i zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu.

Warunki, tryb i termin składania odwołań zostały określone w tym miejscu http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania

XII. Zastrzeżenie od prawie do odstąpienia od konkursu oraz prawie do ponownego jego przeprowadzenia.

LGD zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu lub ponownego jego przeprowadzenia, w sytuacji, gdy na podstawie złożonych lub wybranych wniosków, brak możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji określonych w pkt II. O odstąpieniu od konkursu LGD poinformuje wszystkich zainteresowanych na swojej stronie internetowej. Informacja o odstąpieniu od konkursu zostanie także przekazana wnioskodawcom na piśmie, drogą pocztową albo za pomocą wiadomości e-mail.

LGD informuje, że niniejszy konkurs i realizacja zadań będą odbywały się zgodnie z Procedurą realizacji projektów grantowych, do której link został zamieszczony w punkcie X niniejszego ogłoszenia. Składając wniosek o powierzenie grantu wnioskodawca akceptuje postanowieniatej Procedury.

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————–

 

Ogłoszenie nr 5/2017 z dnia  12.06.2017r. o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach realizując poniższe cele LSR:

Cel ogólny: 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD „Dolina Stobrawy” do 2022 roku.

Cel szczegółowy: 1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Przedsięwzięcie: 1.1.3. Rozwijanie działalności gospodarczej

    1.2.2. Podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach

Zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)

II. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w dwóch wersjach papierowych i elektronicznej, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz w przypadku wniosków wybranych do finansowania przez samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Kluczbork, Rynek 1 (Ratusz), pok. nr 6, w dni robocze: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

W okresie od dnia 26.06.2017r.do dnia 10.07.2017r. do godz. 16:00

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Kluczbork, Rynek 1 (Ratusz), pok. nr 6, w dni robocze: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą podlegały ocenie.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1 niniejszego ogłoszenia, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku i załączników odpowiada wnioskodawca. Po upływie terminu wyznaczonego na składanie wniosków, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do uzupełniania lub poprawiania wniosku lub jego załączników. Ewentualne uzupełnienia lub wyjaśnienia dotyczące złożonego wniosku mogą mieć miejsce wyłącznie na wezwanie Stowarzyszenia.

 

III. Forma, wysokość przyznawanej pomocy, w tym ograniczenia w wysokości kwoty pomocy wynikające z LSR:

Pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana

w formie refundacji 70% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota pomocy wynosi  200 000,00.

 

IV. Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji:

 • zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju, w tym zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w pkt I niniejszego ogłoszenia, zgodnej z PROW na lata 2014-2020, realizującej wskaźniki przypisane w LSR do tego przedsięwzięcia, objętej wnioskiem złożonym w miejscu i terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, spełniającym inne wymagania określone w tym ogłoszeniu, zakładającym prawidłowa formę dofinansowania operacji);
 • która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;

Za zgodne z LSR uznaje się w szczególności takie operacje, które przyczynią się do osiągnięcia w ramach niniejszego naboru conajmniej jednego z następujących wskaźników:

 • Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, Wartość wskaźnika z LSR 8 sztuk.
 • Liczba szkoleń pracowników, Wartość wskaźnika z LSR 5 sztuk.

 

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Aby operacja została poddana ocenie z punktu widzenia kryteriów wyboru operacji
i mogła zostać wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie ocenę zgodności z LSR,

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

 • Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji. – max 6 pkt.
 • Innowacyjność projektu – max. 4 pkt;
 • Wnioskodawca jest kobietą (osoba fizyczna) / we władzach wnioskodawcy co najmniej 50% stanowią kobiety (osoba prawna). – max 2 pkt.
 • Wnioskodawca jest kobietą posiadającą dzieci do 3 lat(osoba fizyczna) / Wnioskodawca zatrudnia nie więcej niż 5 osób (osoba prawna). – max 2 pkt.
 • Wnioskodawca jest w wieku poniżej 35 lat (osoba fizyczna) / Wnioskodawca działa nie dłużej niż 3 lata (osoba prawna). – max 2 pkt.
 • Czy efektem realizacji operacji będzie utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy?- max 4 pkt.
 • Realizacja operacji ma wpływ na sytuację grupy defaworyzowanej na obszarze poprzez zatrudnienie. – max 4 pkt.
 • Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu – max 4 pkt.
 • Intensywność wsparcia – max 2 pkt.
 • Doradztwo – max 4 pkt.
 • Wielkość miejscowości – max 2 pkt.

 

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 14 punktów.

VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Komplet dokumentów wpiętych do skoroszytu lub segregatora.

 • Oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (wersja edytowalna lub pdf)
 • 1-sza kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (która pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (która zostanie

zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

–  w przypadku kryterium nr 3 Wnioskodawca jest kobietą posiadającą dzieci do 3 lat należy załączyć akt urodzenia dziecka

 

VII. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 1 680 000 zł,w tym 50 000,00 na podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach.

 VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/ oraz poniżej

Biznesplan wersja edytowalna

Biznesplan wersja pdf

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Instrukcja wypełniania wniosku

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

wniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy wersja pdf

Zasady wypelniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

 • Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/oraz poniżej:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Wniosek o płatność wersja edytowalna

Wniosek o płatność wersja pdf

 • Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/ oraz poniżej;

umowa przyznania pomocy

załącznik-3a

załącznik-3

załącznik-2

załącznik-1

 • Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem:

http://dotacje.dolinastobrawy.pl/wp-content/uploads/2015/10/Lokalna-Strategia-Rozwoju.pdf

Lokalne Kryteria Wyboru 

(aktywny link do innych dokumentów, które mogą być istotne z punktu widzenia wnioskodawcy, np. Regulamin Rady, procedury LGD, poradnikidla beneficjentów PROW 2014–2020, wytyczne itp.).

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Rynek 1

46-200 Kluczbork

Tel. 77 413 11 38

Tel. kom. 530 111 550

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl


 

Ogłoszenie nr 4/2017 z dnia  05.06.2017r.  o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

 

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej realizując poniższe cele LSR:

Cel ogólny: 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD „Dolina Stobrawy” do 2022 roku.

Cel szczegółowy: 1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Przedsięwzięcie: 1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

Zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)

 

II. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w dwóch wersjach papierowych i elektronicznej, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz w przypadku wniosków wybranych do finansowania przez samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Kluczbork, Rynek 1 (Ratusz), pokój nr 6, w dni robocze: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

W okresie od dnia 19.06.2017r. do dnia 03.07.2017r. , do godz. 16:00

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Kluczbork, Rynek 1 (Ratusz) pokój nr 6, w dni robocze: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą podlegały ocenie.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1 niniejszego ogłoszenia, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku i załączników odpowiada wnioskodawca. Po upływie terminu wyznaczonego na składanie wniosków, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do uzupełniania lub poprawiania wniosku lub jego załączników. Ewentualne uzupełnienia lub wyjaśnienia dotyczące złożonego wniosku mogą mieć miejsce wyłącznie na wezwanie Stowarzyszenia.

 

III. Forma, wysokość przyznawanej pomocy, w tym ograniczenia w wysokości kwoty pomocy wynikające z LSR:

Pomoc na realizację operacji ma postać premii. Pomoc na operację w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawana w formie ryczałtu (premii) w wysokości 60 000,00 PLN.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach: pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy, druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy.

 

IV. Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji:

 • zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju, w tym zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w pkt I niniejszego ogłoszenia, zgodnej z PROW na lata 2014-2020, realizującej wskaźniki przypisane w LSR do tego przedsięwzięcia, objętej wnioskiem złożonym w miejscu i terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, spełniającym inne wymagania określone w tym ogłoszeniu, zakładającym prawidłowa formę dofinansowania operacji);
 • która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;

Za zgodne z LSR uznaje się w szczególności takie operacje, które przyczynią się do osiągnięcia w ramach niniejszego naboru co najmniej jednego z następujących wskaźników:

 • Liczba operacji polegających na rozpoczęciu działalności gospodarczej, Wartość wskaźnika z LSR 22 sztuki.

 

 V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Aby operacja została poddana ocenie z punktu widzenia kryteriów wyboru operacji
i mogła zostać wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie ocenę zgodności z: LSR,

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

 • Innowacyjność projektu – max. 4 pkt;
 • Wnioskodawca jest kobietą – max 2 pkt.
 • Wnioskodawca jest kobietą posiadającą dzieci do 3 lat – max 2 pkt.
 • Wnioskodawca jest osobą bezrobotną – max 2 pkt.
 • Wnioskodawca jest w wieku poniżej 35 lat – max 2 pkt.
 • Czy efektem realizacji operacji będzie utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy?- max 4 pkt.
 • Stopień wykorzystania lokalnych zasobów w projekcie – max 3 pkt.
 • Doradztwo – max 6 pkt.
 • Wielkość miejscowości – max 2 pkt.

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 9 punktów.

 

VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Komplet dokumentów wpiętych do skoroszytu lub segregatora.

 • Oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (wersja edytowalna lub pdf)
 • 1-sza kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (która pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

–  w przypadku kryterium nr 3 Wnioskodawca jest kobietą posiadającą dzieci do 3 lat należy załączyć akt urodzenia dziecka

– w przypadku kryterium nr 4 Wnioskodawca jest osobą bezrobotną do wniosku należy dołączyć zaświadczenie  z Powiatowego Urzędu Pracy oświadczające status osoby bezrobotnej nie starsze niż 1 miesiąc

 

VII. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 1 320 000 zł.

 

VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

 

 

 

 • Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/wp-content/uploads/2016/05/Lokalna-Strategia-Rozwoju.pdf

 

 • Opis kryteriów wyboru operacji (uszczegółowienie kryteriów) dostępny jest pod następującym adresem http://dotacje.dolinastobrawy.pl/wzory-dokumentow-leader/ oraz poniżej;
 • Lokalne Kryteria Wyboru 

 

 • http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/ ( link do innych dokumentów, które mogą być istotne z punktu widzenia wnioskodawcy, np. Regulamin Rady, procedury LGD, poradniki dla beneficjentów PROW 2014–2020, wytyczne itp.).

 

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Rynek 1

46-200 Kluczbork

Tel. 77 413 11 38

Tel. kom. 530 111 550

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

——————————————————————————————————————————————————————————–

 

Kluczbork, 16.01.2017r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016

Ogłoszenie o naborze na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 poz. 378) oraz zgodnie z „Harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej nr 00003-6933-UM0810003/15 z dnia 29 kwietnia 2016r. ogłasza nabór nr 3/2017 na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Cel ogólny:

 1. Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku.

Cel szczegółowy:

2.1. Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej.

Przedsięwzięcie:

2.1.1. Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych.

Nabór nr 3/2017

Termin naboru wniosków: od 30.01.2017r. do 24.02.2017r.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Kluczbork, Rynek 1 (Ratusz), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Forma i kwota wsparcia:

Pomoc na operację w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej jest przyznawana
w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

a) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku jednostki

sektora finansów publicznych;

b) 100% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku pozostałych podmiotów
z wyłączeniem podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej;

Zakres tematyczny operacji

Zakres tematyczny operacji realizuje:

Cel ogólny:

 1. Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku.

Cel szczegółowy:

2.1. Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej.

Przedsięwzięcie:

2.1.1. Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych.

Zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)

 Warunki udzielenia wsparcia

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne i osoby prawne, które:

 • Spełniają warunki określone. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) oraz warunki określone w PROW na lata 2014-2020,
 • Złożą komplet wymaganej dokumentacji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Operacja zgodna będzie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”
 • W ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji wnioskodawca uzyska minimalną liczbę punktów.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.dolinastobrawy.pl w zakładce „Pliki do pobrania” lub pod poniższym linkiem:

http://dotacje.dolinastobrawy.pl/wp-content/uploads/2015/10/Lokalne-Kryteria-Wyboru-.pdf

Dostępne są również w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 14. Możliwa do uzyskania maksymalna liczba punktów wynosi 34.

Do finansowania zostaną wybrane wnioski umieszczone na liście rankingowej, uwzględniając kolejność poszczególnych operacji według liczby przyznanych punktów zgodnie z lokalnymi kryteriami, mieszczące się w limicie środków w ramach ogłaszanego konkursu.

W przypadku równej liczby punktów, o kolejności umieszczenia na liście operacji do udzielenia wsparcia, decyduje kolejność złożenia wniosku.

Uzasadnienie Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji – stosowny opis należy zawrzeć we Wniosku w części B.III Opis planowanej operacji, punkt 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD.

Wymagane dokumenty:

Komplet dokumentów, wpiętych do skoroszytu lub segregatora (prosimy nie zszywać kartek), w tym:

 • Oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (wersja edytowalna lub PDF),
 • 1-sza kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (wersja edytowalna lub PDF), (która pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (która zostanie

zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).

Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty  potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • W przypadku kryterium nr 6. Powiązanie projektu z innymi projektami lub jego realizacja w partnerstwie z innymi podmiotami, do wniosku należy załączyć list intencyjny lub umowę partnerską.
 • W przypadku kryterium nr 8. Doświadczenie wnioskodawcy (projekty powyżej 50 tys. i własne), do wniosku należy dołączyć umowy potwierdzające realizację projektów z funduszy zewnętrznych.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru

Limit środków w ramach naboru: 1 745 000,00

Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów.

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia oraz LSR Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”
udostępniono do pobrania na stronie www.dolinastobrawy.pl w zakładce „Pliki do pobrania” lub pod linkiem: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/

Generator Wniosku znajduje się na stronie:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalne Kryteria Wyboru

Wzory wniosków 

Regulamin Rady

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD.

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Rynek 1

46-200 Kluczbork

Tel. 77 413 11 38

Tel. kom. 530 111 550

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze 3.2017

—————————————————————-

Kluczbork, 06.11.2016r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016

 

Ogłoszenie o naborze na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 poz. 378) oraz zgodnie z „Harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej nr 00003-6933-UM0810003/15 z dnia 29 kwietnia 2016r. ogłasza nabór nr 2/2016 na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej realizując poniższe cele LSR: 

Cel ogólny: 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD „Dolina Stobrawy” do 2022 roku.

Cel szczegółowy: 1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Przedsięwzięcie: 1.1.3. Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór nr 2/2016

Termin naboru wniosków: od 22.11.2016r. do 21.12.2016r.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Kluczbork, Rynek 1 (Ratusz), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Forma i kwota wsparcia:

Pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana
w formie refundacji 70% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota pomocy wynosi  200 000,00.

Zakres tematyczny operacji

Zakres tematyczny operacji realizuje:

Cel ogólny

 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD „Dolina Stobrawy” do 2022 roku.

Cel szczegółowy

1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Przedsięwzięcie

1.1.1. 1.1.3. Rozwijanie działalności gospodarczej

Zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)

Warunki udzielenia wsparcia

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne i osoby prawne, które:

 • Spełniają warunki określone. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) oraz warunki określone w PROW na lata 2014-2020,
 • Złożą komplet wymaganej dokumentacji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Operacja zgodna będzie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”
 • W ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji wnioskodawca uzyska minimalną liczbę punktów.

 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.dolinastobrawy.pl w zakładce „Pliki do pobrania” lub pod poniższym linkiem:

http://dotacje.dolinastobrawy.pl/wp-content/uploads/2015/10/Lokalne-Kryteria-Wyboru-.pdf

Dostępne są również w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 14. Możliwa do uzyskania maksymalna liczba punktów wynosi 36.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników w tym:

 • Oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej,
 • 1-sza kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (która pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (która zostanie

zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru

Limit środków w ramach naboru: 830 000,00

Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów.

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia oraz LSR Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” udostępniono do pobrania na stronie www.dolinastobrawy.pl w zakładce „Pliki do pobrania” lub pod linkiem: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD.

Lista dokumentów do pobrania: 

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalne Kryteria Wyboru

Wzory wniosków Leader

 

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Rynek 1

46-200 Kluczbork

Tel. 77 413 11 38

Tel. kom. 530 111 550

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

Do pobrania:

ogloszenie-o-naborze-nr-2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

—————————————————————————–

Kluczbork, 06.11.2016r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Ogłoszenie o naborze na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 poz. 378) oraz zgodnie z „Harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej nr 00003-6933-UM0810003/15 z dnia 29 kwietnia 2016r. ogłasza nabór nr 1/2016 na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej realizując poniższe cele LSR: 

Cel ogólny: 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD „Dolina Stobrawy” do 2022 roku.

Cel szczegółowy: 1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Przedsięwzięcie: 1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór nr 1/2016

Termin naboru wniosków: od 22.11.2016r. do 21.12.2016r.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Kluczbork, Rynek 1 (Ratusz), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Forma i kwota wsparcia:

Pomoc na operację w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawana
w formie ryczałtu (premii) w wysokości 60 000,00 PLN.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach: pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy, druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy.

Zakres tematyczny operacji

Zakres tematyczny operacji realizuje:

Cel ogólny

 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD „Dolina Stobrawy” do 2022 roku.

Cel szczegółowy

1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Przedsięwzięcie

1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

Zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)

Warunki udzielenia wsparcia

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne które:

 • Spełniają warunki określone. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) oraz warunki określone w PROW na lata 2014-2020,
 • Złożą komplet wymaganej dokumentacji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Operacja zgodna będzie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.
 • W ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji wnioskodawca uzyska minimalną liczbę punktów.

 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.dolinastobrawy.pl w zakładce Pliki do pobrania lub pod poniższym linkiem:

http://dotacje.dolinastobrawy.pl/wp-content/uploads/2015/10/Lokalne-Kryteria-Wyboru-.pdf

Dostępne są również w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 9. Możliwa do uzyskania maksymalna liczba punktów wynosi 23.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników w tym:

 • Oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej,
 • 1-sza kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (która pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru

Limit środków w ramach naboru: 660 000,00

Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów.

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia oraz LSR Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”
udostępniono do pobrania na stronie www.dolinastobrawy.pl w zakładce „Pliki do pobrania” lub pod linkiem: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD.

Lista dokumentów do pobrania: 

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalne Kryteria Wyboru

Wzory wniosków Leader

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Rynek 1

46-200 Kluczbork

Tel. 77 413 11 38

Tel. kom. 530 111 550

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

Do pobrania:

ogloszenie-o-naborze-nr1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.