Wzory dokumentów dotyczące działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020.

I Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy

Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_-przedsiebiorstwa

Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_-a

IW-1_-19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

Informacje-pomocnicze-do-biznes-planu_3z

Biznes-Plan-BP_inne_3z- tabele pomocnicze

Biznes-Plan-BP_inkubator_3z

Biznes-Plan-BP_I_Inkubator_3z

Biznes-Plan-BP_I_3z

2-Formularz-wniosku_WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

1-Formularz-wniosku-o-przyznanie-pomocy_WoPP_19.2_I_3z (1)

Umowa przyznania pomocy

umowa_-7z_dla-19.2_z-wyłączeniem-projektów-grantowych-oraz-podejmowania-dz.-gosp.

Załącznik-nr-1-1 do umowy

Załącznik-nr-2 do umowy

Załącznik-nr-3 do umowy

Załącznik-nr-3a do umowy

Załącznik-nr-5 do umowy

Wniosek o płatność

Dodatkowe arkusze dla podm. współwnioskujących (WoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn_)

Dodatkowe arkusze dla podm. współwnioskujących- wersja edytowalna (WoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn_20190530)

Informacja-monitorujaca-z-realizacji-biznesplanu_Informacja-po-realizacji-operacji-.xlsx (1)

Informacja-pomocnicza-przy-wypełnianiu-formularza-IPRB_IPRO

Instr.-pomocnicza-przy-wypełnianiu-Spr. z real. biznesplanu

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (IWoP_19-2_I_W_4z_)

Wniosek o płatność (WoP_19.2_I_W_4z_)

WoP_19_2_IW_4z_20190530_a2019-07-19

Zał.-nr-3-Spr.-z-realizacji-Biznesplanu

II Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy

Biznes Plan (4z)

BP_19_2_P_4z_TabFinans – aktualizacja 09.2021

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) z wypełn. cz.A i BVII

Informacje pomocnicze do Biznes Planu (4z)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)

pomoc_publiczna_new

Umowa przyznania pomocy

Formularz zmiany umowy o przyznanie pomocy (Aneks do umowy 5z)

Uaktualniona Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu Informacji po realizacji operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy (5z)

Zał. 1 do umowy – Biznesplan (5z)

Zał. 2 do umowy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (5z)

Zał. 3 do umowy – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu Informacja po realizacji operacji (5z)

Zał. 4 do umowy – Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (5z)

Zał. 5 do umowy – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (5z)

Zał. 6 do umowy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (5z)

Wniosek o płatność

Aktualizacja Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu Informacja po realizacji operacji

Aktualizacja Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu Informacji po realizacji operacji (IPRB BP 19.2 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu Informacji po realizacji operacji (IPRB BP 19.2)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (IWoP 19.2 P 4z)

Wniosek o płatność – wersja edytowalna (WoP 19.2 P 4z)

Wniosek o płatność (WoP 19.2 P 4z)

Wyjaśnienie do WOP z4 – termin obowiązywania

Zał. 2 do WoP – Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (WF 4z)

Zał. 3 do WoP – Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

III Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Wniosek o przyznanie pomocy

instrukcja-wypelniania-wniosku

wniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-edytowalna

wniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-pdf

Umowa przyznania pomocy

umowa

wykaz-dzialek-ewidencyjnych

zestawienie-rzeczowo-finansowe

Wniosek o płatność

instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc

wniosek-o-platnosc-wersja-edytowalna

wniosek-o-platnosc-wersja-pdf