Kluczbork, 15.10.2018r.

Ogłoszenie o naborze na pracownika

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” mające siedzibę: Rynek 1, 46-200 Kluczbork, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  Koordynator projektu współpracy.

 

Koordynator projektu współpracy odpowiedzialny będzie za:

1)           nadzór nad wdrażaniem i finansowaniem projektu współpracy,

2)           przeprowadzenie zapytań ofertowych w zakresie należącym do Koordynującej LGD oraz spójnych dla wszystkich LGD,

3)           wykonywanie czynności związanych z monitorowaniem projektu współpracy,

4)           stała współpraca z asystentami projektu współpracy ze strony Partnera projektu współpracy,

5)           inicjowanie i prowadzenie działań promocyjnych,

6)           aktywizacja współdziałania partnerów w zakresie realizacji projektu współpracy oraz Umowy Partnerskiej,

7)           terminowe wywiązanie się z realizacji zadań,

8)           opracowanie wskaźników monitorowania, procedury monitorowania oraz ewaluacji projektu współpracy,

9)           przygotowanie  wniosku o aneks, wniosku płatność  oraz wprowadzanie niezbędnych uzupełnień.

 

Wymagania konieczne i pożądane do spełnienia przez pracownika na stanowisku Koordynator projektu współpracy:

Wymagania konieczne:

1) wykształcenie wyższe,

2) doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z PROW,

3) otwartość i komunikatywność,

4) samodzielność,

5) znajomość problematyki społeczności lokalnej oraz produktu lokalnego,

6) znajomość problematyki projektów systemowych realizowanych przez LGD.

Wymagania pożądane:

1)  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

2) odporność na stres,

3)  prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód,

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys- CV,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wiedzę,

4) dokumenty potwierdzające wykształcenie.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” do 30 października 2018r. do godziny 12.00. W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do biura. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do biura po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynator projektu współpracy w biurze Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:

2 listopada 2018r.

 

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony do 31.01.2020 roku na ½ etatu.


 

Kluczbork, 30.10.2018r.

W wyniku naboru na wolne stanowisko  Koordynator projektu współpracy przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” wpłynęła 1 aplikacja, którą złożyła Pani Mirosława Tomanik.

W wyniku weryfikacji dokumentów, przedstawiamy listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze na pracownika na stanowisko Koordynator projektu współpracy:

1. Mirosława Tomanik


 

Kluczbork, 30.10.2018r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Koordynator projektu współpracy przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja kwalifikacyjna powołana do rozstrzygnięcia konkursu wyłoniła do zatrudnienia Panią Mirosławę Tomanik.

Komisja kwalifikacyjna podjęła decyzję o wskazaniu tej kandydatki do zatrudnienia, ze względu na to, że ww. osoba spełniła wszystkie wymagania niezbędne do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku. Pani Mirosława Tomanik posiada odpowiednie wykształcenie, a także wykazała się dobrą znajomością problematyki w zakresie realizacji projektów.


 

Kluczbork, 03.03.2017r.

Ogłoszenie o naborze na pracownika

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” mające siedzibę: Rynek 1,
46-200 Kluczbork, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Animator lokalny.

Animator lokalny odpowiedzialny będzie za inicjowanie procesów wewnętrznego rozwoju

lokalnego, a także:

  • rozwój partnerskich relacji w środowisku lokalnym poprzez budowanie porozumień, tworzenie sieci,
  • komunikację pomiędzy   potencjalnymi   partnerami   społecznymi   poprzez wypracowywanie sieci kontaktów i relacji,
  • nakreślenie profilu  społeczności oraz poznawanie  lokalnych  mieszkańców, udogodnień, historii, problemów,
  • pracowanie w  oparciu  o  dynamikę  grup,  podtrzymywanie  zaangażowania  i motywowanie społeczności do działania,
  • animację rozwoju przedsiębiorczości społecznej, w szczególności poprzez tworzenie lokalnych  przedsiębiorstw  społecznych  zakorzenionych  w  danej społeczności lokalnej,
  • pracę z indywidualnymi członkami społeczności, lokalnymi grupami lub organizacjami, sieciami grup i organizacji, władzami publicznymi, zawodowymi agencjami i biznesem.
  • zachęcanie członków społeczności lokalnej do samorozwoju, uczenia się i aktywności,
  • pobudzanie stosunków międzyludzkich, poczucia przynależności i zainteresowania się sprawami wspólnoty,
  • podnoszenie efektywności działań lokalnych grup.

Wymagania konieczne i pożądane do spełnienia przez pracownika na stanowisku animatora lokalnego:

Wymagania konieczne:

1) wykształcenie wyższe lub średnie,

2) doświadczenie w pracy ze społecznością,

3) otwartość i komunikatywność,

4) samodzielność,

5) znajomość problematyki społeczności lokalnej na obszarze LSR,

6) znajomość problematyki projektów systemowych realizowanych przez LGD „Dolina Stobrawy”.

Wymagania pożądane:

1)  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

2) odporność na stres,

3)  prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód,

4)  znajomość problematyki  w zakresie realizacji projektów ze społecznością,

5)  znajomość problematyki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

Wymagane dokumenty:

1) życiorys- CV

2) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wiedzę

4) dokumenty potwierdzające wykształcenie

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” do 20 marca 2017r. do godziny 15.30. W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do biura. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do biura po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Nabór na stanowisko  Animatora w biurze Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2017r.

Forma zatrudnienia:

Animator zatrudniony będzie na podstawie Umowy o pracę, na czas określony od 1.04.2017r. do 31.12.2017r., na ¾ etatu.

——————————————————————————————————————————————————————–

 

Kluczbork, 21.03.2017r.

W wyniku naboru na wolne stanowisko Animator lokalny przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” wpłynęła 1 aplikacja, którą złożyła Pani Katarzyna Błaut.

W wyniku weryfikacji dokumentów, przedstawiamy listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze na pracownika na stanowisko Animator lokalny:

1. Katarzyna Błaut

———————————————————————————————————————————————————————

Kluczbork, 30.03.2017r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Animator lokalny przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja kwalifikacyjna powołana do rozstrzygnięcia konkursu wyłoniła do zatrudnienia Panią Katarzynę Błaut.

Komisja kwalifikacyjna wysoko oceniła Panią Katarzynę Błaut i podjęła decyzję o wskazaniu tej kandydatki do zatrudnienia, ze względu na to, że ww. osoba spełniła wszystkie wymagania niezbędne do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku. Pani Katarzyna Błaut posiada odpowiednie wykształcenie a także wykazała się dobrą znajomością problematyki w zakresie realizacji projektów ze społecznością.

Pani Katarzyna Błaut wykazała się niezbędna wiedzą do wykonywania pracy na stanowisku Animator lokalny.