Ogłoszenie o naborze nr 5/2017

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

 

Ogłoszenie nr 5/2017 z dnia  12.06.2017r. o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach realizując poniższe cele LSR:

Cel ogólny: 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD „Dolina Stobrawy” do 2022 roku.

Cel szczegółowy: 1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Przedsięwzięcie: 1.1.3. Rozwijanie działalności gospodarczej

    1.2.2. Podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach

Zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)

II. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w dwóch wersjach papierowych i elektronicznej, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz w przypadku wniosków wybranych do finansowania przez samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Kluczbork, Rynek 1 (Ratusz), pok. nr 6, w dni robocze: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

W okresie od dnia 26.06.2017r.do dnia 10.07.2017r. do godz. 16:00

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Kluczbork, Rynek 1 (Ratusz), pok. nr 6, w dni robocze: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą podlegały ocenie.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1 niniejszego ogłoszenia, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku i załączników odpowiada wnioskodawca. Po upływie terminu wyznaczonego na składanie wniosków, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do uzupełniania lub poprawiania wniosku lub jego załączników. Ewentualne uzupełnienia lub wyjaśnienia dotyczące złożonego wniosku mogą mieć miejsce wyłącznie na wezwanie Stowarzyszenia.

 

III. Forma, wysokość przyznawanej pomocy, w tym ograniczenia w wysokości kwoty pomocy wynikające z LSR:

Pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana

w formie refundacji 70% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota pomocy wynosi  200 000,00.

 

IV. Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji:

 • zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju, w tym zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w pkt I niniejszego ogłoszenia, zgodnej z PROW na lata 2014-2020, realizującej wskaźniki przypisane w LSR do tego przedsięwzięcia, objętej wnioskiem złożonym w miejscu i terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, spełniającym inne wymagania określone w tym ogłoszeniu, zakładającym prawidłowa formę dofinansowania operacji);
 • która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;

Za zgodne z LSR uznaje się w szczególności takie operacje, które przyczynią się do osiągnięcia w ramach niniejszego naboru conajmniej jednego z następujących wskaźników:

 • Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, Wartość wskaźnika z LSR 8 sztuk.
 • Liczba szkoleń pracowników, Wartość wskaźnika z LSR 5 sztuk.

 

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Aby operacja została poddana ocenie z punktu widzenia kryteriów wyboru operacji
i mogła zostać wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie ocenę zgodności z LSR,

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

 • Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji. – max 6 pkt.
 • Innowacyjność projektu – max. 4 pkt;
 • Wnioskodawca jest kobietą (osoba fizyczna) / we władzach wnioskodawcy co najmniej 50% stanowią kobiety (osoba prawna). – max 2 pkt.
 • Wnioskodawca jest kobietą posiadającą dzieci do 3 lat(osoba fizyczna) / Wnioskodawca zatrudnia nie więcej niż 5 osób (osoba prawna). – max 2 pkt.
 • Wnioskodawca jest w wieku poniżej 35 lat (osoba fizyczna) / Wnioskodawca działa nie dłużej niż 3 lata (osoba prawna). – max 2 pkt.
 • Czy efektem realizacji operacji będzie utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy?- max 4 pkt.
 • Realizacja operacji ma wpływ na sytuację grupy defaworyzowanej na obszarze poprzez zatrudnienie. – max 4 pkt.
 • Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu – max 4 pkt.
 • Intensywność wsparcia – max 2 pkt.
 • Doradztwo – max 4 pkt.
 • Wielkość miejscowości – max 2 pkt.

 

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 14 punktów.

VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Komplet dokumentów wpiętych do skoroszytu lub segregatora.

 • Oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (wersja edytowalna lub pdf)
 • 1-sza kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (która pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (która zostanie

zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

–  w przypadku kryterium nr 3 Wnioskodawca jest kobietą posiadającą dzieci do 3 lat należy załączyć akt urodzenia dziecka

 

VII. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 1 680 000 zł,w tym 50 000,00 na podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach.

 VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: https://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/ oraz poniżej

Biznesplan wersja edytowalna

Biznesplan wersja pdf

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Instrukcja wypełniania wniosku

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

wniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy wersja pdf

Zasady wypelniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

 • Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: https://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/oraz poniżej:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Wniosek o płatność wersja edytowalna

Wniosek o płatność wersja pdf

 • Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: https://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/ oraz poniżej;

umowa przyznania pomocy

załącznik-3a

załącznik-3

załącznik-2

załącznik-1

 • Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem:

Click to access Lokalna-Strategia-Rozwoju.pdf

Lokalne Kryteria Wyboru 

(aktywny link do innych dokumentów, które mogą być istotne z punktu widzenia wnioskodawcy, np. Regulamin Rady, procedury LGD, poradnikidla beneficjentów PROW 2014–2020, wytyczne itp.).

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Rynek 1

46-200 Kluczbork

Tel. 77 413 11 38

Tel. kom. 530 111 550

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl